Meter odometer

小眼睛藝術課程

小眼睛迎新活動

為迎接8月大埔新教室開幕,小眼睛工作室為大家送上優惠和精彩活動!


小眼睛FUN DAY

7月1日10:30-12:00一齊體驗30分鐘小眼睛工作坊,齊齊玩藝術,探索無限可能*費用全免*

立即預約:https://forms.gle/LY8YGsTS3dmGyzc3A


*二人同行優惠*

凡即日至31/8前,二人同時報讀8-9月或9-10月恆常班,即免首月材料費!

(神奇小畫筆$165 或小小藝術家$200)

*必須兩位新生同時報讀相同課程、相同時間、相同地點上課

Copyright by BeeBee Kingdom Activity & Learning Centre @ 2014. © All rights reserved Designed by ISAKEN Advertising Media Limited